Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Семиотика -> Лотман Ю.М. -> "Внутри мыслящих миров" -> 156

Внутри мыслящих миров - Лотман Ю.М.

Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров — M.: «Языки русской культуры», 1996. — 464 c.
ISBN 5-7859-0006-8
Скачать (прямая ссылка): vnutri-mislyashih-mirov.djvu
Предыдущая << 1 .. 150 151 152 153 154 155 < 156 > 157 .. 158 >> Следующая


Предметный указатель

443

т. и аудитория (адресат, читатель) 87—88, 90—94, 112—114, 227—228, 428

т. исторического повествования 331, 336—337 т. как единство 415 т. как код 37—38 т. культуры 148 устный т. 351, 354

художественный (поэтический) т. 40—41, 63—64, 65, 68, 69—70, 72— 73, 89, 94, 96—97, 100—101, 226, 330 Троп (см. также Риторическая фигура) 50—52, 58, 63, 65 ирония как т. 52 метаметафора 60 метаметонимия 60 метатроп 59

метафоризм барокко 56—57, 61—62

метафора 52—55, 57, 59, 62

метонимия 52—55, 57, 59, 62

семантический т. 47

синекдоха 52 Универсум 386 Факт 314

ф. исторический 301—306

интерпретация ф. 303—304, 307—308, 310 Фигура, см. Риторическая фигура Флуктация 322—323 Фольклор 43 Формализм 408—411 Цитата 151, 185 Эсхатология 339

эсхатологическая легенда 218

эсхатологический цикл 234 Этикет (см. также Ритуал) 80 Язык 7—8, 11, 68

естественный я. 13—14

живой я. (речь) 313

искусственный я. 14, 17, 19

история я. 313—314

литературный (книжный) я. 313

метаязыковые структуры 19

общий я. 193, 194

поэтический я. 20, 297

французский я. в России 202—203

художественный я. ( я. искусства) 18—19, 76

чужой я. 194, 198—199

я. галантной (прециозной) культуры 181—182

я. как код 88

я. как механизм 8

я. как семиотическое пространство 163—164

я. как система 8

я. сюжета 238 Языковые связи 308 Язычество 359—360

KOKKUVOTE

Kaesolevas raamatus kasitletakse semiootilisi susteeme kui ise-seisvaid motlevaid Objekte, mis, sarnaselt inimintellektile, taidavad in-formatsiooni edastamise, sailitamise ja loomise funktsioone. 70—80-ndate aastate semiootilised uurimused naitasid, et minimaalne tootav semiootiline susteem on binaarselt asummeetriline, koosnedes vahemalt kahest vastastikku tolkimatust, kuid omavahel seotud keelest. Nagu selgus, on samalaadne funktsionaalselt asummeetriline ulesehitus ka inimaju poolkeradel. Binaarne asummeetriline mehhanism on ka mini-maalseks kultuuri semiootiliseks uhikuks.

Raamat jaguneb kolmeks osaks vastavalt kolmele semiootiliste susteemide liigile: tekst, semiosfaar (kultuur), malu (ajalugu).

TEKST. Erinevalt lingvistilisest semiootikast, mis vaatleb teksti vaid kui teate «pakendit», toob autor valja teised tahtsad teksti funktsioonid, sealhulgas loomingulise: iga kommunikatsiooniakt on tolkeakt — koodide Kl ja K2 loikumise tulemusel tekib tekst T3, s. t. toimub informatsiooni mahu kasv. Tekst taidab samuti malu (teksti inkorporeeritud kontekstide summa, milledes tekst omandab tahenduse) funktsiooni ja autokommunikatiivset funktsiooni. Autokommunikati-ivses susteemis «Mina—Mina» formuleeritakse teade kommunikat-siooniprotsessi kaigus umber ja ta omandab uue tahenduse. See toimub formaalsete lisakoodide sisseviimise tulemusel ja viib autokommuni-katsiooni subjekti enda muutumisele. Kultuurid jagunevad kommuni-katiivselt ja autokommunikatiivselt orienteerituteks. Esimesed on liiku-vamad ja dunaamilisemad, kuid teate saaja on siin passivsem. Teistes on saaja vaimne aktiivsus suurem, kuid kultuur ise vahem dunaamiline.

Retooriline tekst kujutab endast kahe voi enama allteksti, mis on shifreeritud erinevate vastastikku tolkimatute koodide abil, struktuur-set uhtsust. Retooriline effekt tekib erinevate hierarhiliste allsusteemide voi registrite vahel, stilistiline — teatud hierarhilise allsusteemi sees. Retooriline motlemine lahtub hierarhia suhtelisusest, stilistiline — hierarhiliste piiride absoluutsusest. Individuaalse poeetilise luulekeele otsingut voib kirjeldada kui uleminekut retooriliselt organisatsioonilt stilistilisele: retoorilise ruumi, kus kooseksisteerivad varem seosta-matud keeleuhikud, kujundab poeet umber individuaalse stiili regis-trisse.

Troop on retoorika susteemis samuti ulesehitatud vahemalt kahe keele kokkuporkepunktis ja on diskreetsete (sonaliste) ja mittediskreet-sete (ikooniliste) tekstide lahenemise tulemus. Troobile orienteeritud

Kokkuvote

445

ajastud (arhailine, keskaeg, barokk, romantism, sumbolism, avangard) vahetavad valja ajastud, mis on orienteeritud retoorilistest flguuridest lahtiutlemisele. Troop ei ole lihtsalt teksti «kaunistus», vaid loomin-gulise motlemise mehhanism. Loominguline motlemine nii teadvuse kui ka kunsti vallas on juba oma olemuselt retooriline. Metaretoorika, loomingulise teadvuse teooria loomine, on uldteaduslik ulesanne.

Veel uheks semioosise vahendajaks on sumbol. Sumboli olemus on kahesugune: ta kannab endas invariantset tahendust, kuid erinevates kultuurikontekstites transformeerub ja genereerib uusi tahendusi ja suzeesid. Eriti «mahukad» on «lihtsad» sumbolid.

Ikoonilises retoorikas mangib erilist rolli kahestumise (naiteks peegelpilt) mehhanism ja objekti transformeerumine kahestumise prot-sessi kaigus. Tekib objekti ja tema kujundi samasuse illusioon, mis paljastab teksti margilis-tinglikku olemust.

Tekst sisaldab endas kommunikatiivse aHeia lulide kokkuvotlikku programmi: autor ja ideaalne lugeja, kelle kuju mojutab aktiivselt reaalset lugejat, kuid ka ise varieerub ja on soltuv viimasest. Teksti voib vaadelda kui kommunikatiivset protsessi, mille kaigus toimub keeruline mang positsioonide vahetusega. See kommunikatsioon on bipolaarselt asummeetriline: kui autori jaoks on tekst vaid uks tema voimalikest realisatsioonidest, siis lugeja jaoks on ta uks ja ainus. Teksti ja lugeja vahele ladestuvad valtimatult kaks vastandlikku suhete tuupi: moistmine ja mittemoistmine, kusjuures ka mittemoistmine on kommunikatsiooni produktiivseks tingimuseks.
Предыдущая << 1 .. 150 151 152 153 154 155 < 156 > 157 .. 158 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed