Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Кедринский И.А. -> "Химические источники тока с литиевым электродом" -> 90

Химические источники тока с литиевым электродом - Кедринский И.А.

Кедринский И.А., Дмитренко В.E., Поваров Ю.М., Грудянов И.И. Химические источники тока с литиевым электродом — Красноярск, 1983. — 247 c.
Скачать (прямая ссылка): himekektr1983.djvu
Предыдущая << 1 .. 84 85 86 87 88 89 < 90 > 91 .. 92 >> Следующая

36. Rao В. М. L., Shropshire J. A., J. Electrochem, Soc. 1981, vol. 128, № 5, p. 942.
37. Holleck G. L., Driseoll J. R., Electrochim. Acta, 1977, vol. 22, № 6, p. 647.
38. Rao B. M. L., Eustace D. J., Shropshire I. A , J- Appl. Electrochemistry, 1980, vol. 10, № 6, p. 757.
39. KIemann L. P., Newman. G. H., J. Electrochem. Soc, 1981, vol. 128, № 1, p. 13.
40. Whittingham M. S., Newman G. H., Patent USA, № 4086403 (1978).
41. Murphy D. W., Trumbore F. A., J. Electrochem. Soc, 1977, vol. 124, № 3, p. 325.
42. Carides J. N., Murphy D. W., J. Electrochem. Soc, 1977, vol. 124, № 9, p. 1309.
43. Никольская E. KX, Тихонов К. И. Электрохимия, 1981, т. 17, № 9, с. 1314—1318.
44. Murphy D. W., Carides J. N., J, Electrochem Soc. 1979, vol. 126, № 3, p. 349,
45. JacobsoA A J., Whittingham M. S., Rich S. M., J. Electrochem. Soc, 1979, vol. 126, № 6, p. 887.
46. Le Mehaute A., Du gast A., Extended Abstracts of
240
Int. Meet, of Lithium Batteries, 1982, 27—29 April, Roma, 1982, p. 54.
47. Di Pietro B., Patriarca M., Scrosati B., Synth.
Met., 1982, vol. 5, № 1, p. 1. ¦48. H oll eck G. L., Shuker F. S., Brummer S. В., IECEC 75 Record, 1975, Nemarc, p. 444.
49. Dampier F. W., J. Electrochem. Soc, 1981, vol. 128, № 12, p. 2501.
50. Moshtev R. V., Manev V., Nassa 1 evska A., Pistoia G., Icovi M., Electrochem. Soc, 1981, vol. 128, № 7, p. 1399.
51. Basu S., Worrell W. L, Patent USA, № 4301291 (1981).
52. Jacobson A. J., Rieh S. M., J. Electrochem. Soc, 1980, vol. 127, № 4, p. 779.
53. Broadhead J., Trum bore F. A., Basu S., Prog. Electrochem. Proc 5th Austral. Electrochem. Conf., Perth, 18—22- Aug.,. 1980, Amsterdam, 1981, p. 241.
54. Di Salvo F. J., Murphy D. W. Патент CHLA№4198476 (1980),
55 Icovi M,, Panero S., D'Agate A., Pistoia G., Temper on і С, J. Electroanalyt. Chem., 1979, vol. 102, № 3, p. 343.
56. Christian P. A., Carides J. N., Di Salvo F. J., Waszczak J. V., J. Electrochem. * Soc, 1980, vol. 127, № 11, p. 2315. /
57. Pistoia C, 31s* Meet, Int. Soc Electrochem., Venice, 1980, Extended Abstracts, vol. 2, p. 753.
58. Pistoia G., Extended Abstracts, of Int. Meet, of Lithium* Batteries, 1982, Roma, 27—29 April, p. -32..
.59. Besenhard J. 0., Heydedce J., Fritz H. P., Solid State Ionics, 1982, vol. 6, № 2, p. 215.
60. Gore J. S., WaIK Ch. R., Patent USA, № 3929504 (1975).
61. Murphy D. W., Christian P. A., Science, 1979, vol 205, № 4407, p. 651.
62. Murphy D. W., Christian P. A., Di Salvo F. J., Carides J~ N., Waszczak J. V., J. Electrochem. Soc, 1981, vol. 128, № 10, p. 2053.
63. Abraham K. M., H old man J. L., Dempsey M. Dr, J. Electrochem. Soc, 1981, vol. 128, № 12, p. 2493.
64. Птицын M. В., Тихонов К. И., Ротинян А. Л. Электрохимия, 1981, т. 17, № 10, с. 1558—1561.
65. Kumagai N., Tanno К., Дэнки кагаку оеби буцури кагаку, Denki Kagaku, 1981, vol 49, № 10, р. 599,
241
66. Nigrey P. J., Mac Innes D,, Nairns D. P., Mac Diarmid A. G., J. Electrochem. Soc, 198I3 vol 128, № 8, p. 1651.
67. Farrington G C., Frydrych D., Hug R., Extended Abstracts of Int. Meet, of Lithium Batteries, 1982, 27—29 April, Roma, p. 60.
68. Ymaki J., Yamaji A., J. Electrochem, Soc, 1982, vol. 129, № 1, p. 5,
69. Л и д о р е н к о Н. С, Д м и т р е н к о В. E., M v ч н и к Г. Ф.,' К а р и ч е в Г. Р., Г р у д я н о в И. И, — В кн.: Тез. докл. на Всесоюз. конф. по электрохимии. М„ 1982, № 21—5Б.
70. P о д и о н о в А. И., Г р у д я н о в И. И, К а п у с т и н А. А., Космач ев а Н. В., Вейхман Н. E.. Ma кур и-н а Р. Г. — Информэлектро, 1979.
К гл. 9
1. Littauer Е. L., Ts а і К. С, Proc. 26 *л Power Sources Symp., Red Bank, 1974, p. 57--59.
2. Littauer E. L., Ts а і К. C., J. Electrochem. Soc, 1976, vol. 126, № 6, p. 771-776.
3. Littauer E. L., Tsai К. C., J. Electrochem. Soc, 1977, vol. 124, № 6, p. 850—865.
4. Дмитренко В. E., Долинин Е. Л., А с т а х о в Г. Ф., Кассюра В. П. — Электротехн. пром-сть. Сер. «Хим. и физ. источники тока», 1981, вып. 4, с. 5—7.
5. Bennion D. N., Littauer Е. L., J. Electrochem. Soc, 1976, vol. 123, № 10, p. 1462-1469.
6. Litt a u er E. L., Redlien J. .Т., Proc. 9th Intersoc Energy Convers. Eng. Conf., 1974, p. 615-619.
7. Патент США № 3791871, кл. 136/100 (HO/M 13/00), on. 12. 02. 74.
8. Патент США № 4053685, кл.-429/68, 429/72 (E 01 M 2/38), опубл. 11. 10. 77.
9. Заявка Великобритании № 1459732, кл. HOl M 6/50, HIB, on. 31. 12. 76.
10. Патент США № 4035554, кл. 429/80, 429/94 (HOl M 6/04), опубл. 12. 07. 77.
11. Заявка Великобритании № 14*72516, кл. HOl M 2/38, HIB, оп. 07. 05. 77.
.12. Патент США № 4057675, кл. 429/39, 429/101 (HOl M
4/40, 12/02), опубл. 08. 11. 77. 13. Заявка Великобритании № 1472233, кл. HOl M 6/04,
242
HIB, оп. 07. 05. 77.
14, Патент ФРГ № 2239034, кл. (HOl M 4/40, 4/02), оп. 21. 10. 76.
15. Багоцкий В. С, С кун дин А. М. Химические источники тока,— M,: Энергоиздат, 1981. 360 с.
16 Littauer Е. L., Momyer W Pu, Tsai К. С, L Power Sources, 1977/78, vol. 2, № 1, p. 163—176._
17. Galbrait L A. D=, Proc 4th Intern. Electric Vehicle Symp, Dusseldorf, 1976, p. 23.
Предыдущая << 1 .. 84 85 86 87 88 89 < 90 > 91 .. 92 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed